Nauczanie zintegrowane


 List do rodziców klas 1

Rozdział 1 Szkoła (Unit 1 School)
W rozdziale 1 zaglądamy do szkoły w lesie Treetops. Patrzymy, jak pani Bell prowadzi lekcje i co
w tym czasie robią nasi przyjaciele. Przy okazji dzieci poznają nazwy przyborów szkolnych, piosenkę
oraz rymowankę. Słuchając historyjki, dowiedzą się, co bohaterowie kursu znaleźli w lesie i co zrobili
ze znalezionymi przedmiotami. W kolejnych lekcjach poznają polecenie Put … on / in… (Połóż … na /
Włóż … do) i wykonają ruchome koło z obrazkami, służące do zabawy utrwalającej nazwy przyborów
szkolnych.
Lista nowych słów i zwrotów:
a pencil ołówek
a ruler linijka
a rubber gumka
a book książka
a bag torba, plecak
a desk biurko, ławka
a pen długopis, pióro
a chair krzesło
Pick up (a pencil). Podnieś (ołówek).
in w
on na
What’s this ? Co to jest?
It’s a … To jest …
Put … on… Połóż … na…
Put … in… Włóż… do…
Lista słów i zwrotów, które dzieci rozumieją lub na które reagują:
Show me… Pokaż mi…
Here is a (pen). Oto (długopis).
Let’s go! Chodźmy!
Stop! Zatrzymaj/cie się!

 Sorry! Przepraszam!
Stand up! Wstań/cie!
Close your eyes! Zamknij/cie oczy!
Open your eyes! Otwórz/cie oczy!
What’s missing? Czego brakuje?
Stamp your feet! Tup/cie!
Turn around! Obróć/cie się!
Clap your hands! Klaszcz/cie!
Co można zrobić w domu?
Obejrzeć klasę w szkole w lesie Treetops na stronie 8 w podręczniku. Poprosić dziecko, aby
wskazało palcem na obrazku nazywane przez nas rzeczy (ruler, pencil, rubber, book, desk,
pen, bag, chair). Następnie poprosić dziecko, aby nazywało te same rzeczy, a my będziemy je
pokazywać. W trakcie pokazywania udajmy, że nam się wszystko myli i potrzebujemy
pomocy.
Wykorzystać wcześniej przygotowaną kartkę z kolorowego papieru z dziurką od klucza.
Przesuwać kartkę po obrazku i zachęcać dziecko, aby mówiło, co widzi przez dziurkę od
klucza.
Poprosić dziecko, aby narysowało swoją klasę i opowiedziało, co się tam znajduje, kto gdzie
siedzi. Zachęćmy dziecko, aby opowiadając o swojej klasie, używało nowych angielskich słów.
Schować drobne przybory szkolne do kolorowych skarpetek lub miękkiego woreczka
z materiału i zachęcić dziecko, aby bez patrzenia, a jedynie przez dotyk, odgadywało, co jest
w środku.
Pobawić się w ciepło-zimno. Schować jakiś przedmiot, np. książkę i poprosić dziecko, aby ją
znalazło. Zamiast mówić ciepło-zimno, wołajmy book, book, book ciszej, jeśli dziecko jest
daleko od książki, lub głośniej i szybciej, jeśli jest bardzo blisko. Poprośmy, aby dziecko
schowało jakiś przedmiot i dawało nam wskazówki, gdzie go znaleźć.
Pobawić się w „Co mam w tornistrze?”. Położyć na biurku 5 rzeczy, dać dziecku minutę na
nazwanie ich i zapamiętanie. Następnie poprosić dziecko o zamknięcie oczu i w tym czasie
schować wszystko do plecaka. Gdy dziecko otworzy oczy, musi powiedzieć, co leżało na
biurku, a my możemy każdą wymienioną rzecz wykładać z powrotem na sto.
Wspólnie z dzieckiem zapakować szkolny tornister, nazywając wszystkie przybory po
angielsku. Następnie, gdy dziecko nie patrzy, wyjąć jedną rzecz z tornistra i zapytać What’s
missing? (Czego brakuje?).
Wspólnie wysłuchać piosenki o przyborach z płyty CD lub ze strony internetowej. Spróbować
zaśpiewać ją razem z płytą, wykonując odpowiednie gesty i pokazując przybory. Można
zachęcić dziecko, aby nauczyło nas ją śpiewać.Obejrzeć w książce na stronie ilustracje 9 z historyjki o znalezionym plecaku. Poprosić
dziecko, aby nam opowiedziało, co się wydarzyło, i nazwało rzeczy, które znaleźli Bud i Holly.
Wspólnie wysłuchać historyjki o plecaku nagranej na płycie CD. Możemy zatrzymywać płytę
od czasu do czasu i prosić dziecko o powtórzenie usłyszanego wyrazu lub zdania. Gdy dziecko
zna już historyjkę bardzo dobrze, możemy nawet zatrzymywać płytę i zachęcić dziecko, by
wypowiadało kolejną kwestię.
Korzystając z papierowych pacynek i szkolnych przyborów, możemy wspólnie z dzieckiem
odegrać historyjkę, włączając w tle nagranie z płyty lub samemu naśladując głosy bohaterów.
Pobawić się w kalambury na podstawie historyjki. Poprosić dziecko, aby odegrało jedną
scenkę (jeden obrazek) z historyjki, a my będziemy zgadywać, który to obrazek. Potem
możemy zamienić się z dzieckiem rolami.
Pobawić się w grę pamięciową. Najpierw wspólnie przez 3 minuty dokładnie oglądać obrazki,
a następnie zamknąć książkę i zapytać dziecko, kogo widziało np. na 3 obrazku lub co się tam
działo. Gdy dziecko odpowie, otwieramy książkę i sprawdzamy, czy odpowiedź się zgadza.
Następnie zamieniamy się rolami.
Możemy poprosić dziecko, aby narysowało jeden dodatkowy rysunek do historyjki, np. coś,
co się wydarzyło wcześniej lub później.
Wspólnie z dzieckiem zastanowić się, w co jeszcze mogliby się pobawić Holly i Bud,
wykorzystując znaleziony plecak z przyborami szkolnymi.
Obejrzeć zrobione przez dziecko koło z rysunkami i poprosić, by opisało obrazki.
Posłuchać rymowanki nagranej na płycie CD (ścieżka 20), oglądając przy tym obrazki na
stronie 11 w książce. Zatrzymywać wierszyk po linijce i prosić dziecko o powtórzenie
i wykonywanie odpowiednich czynności.
Wydawać polecenia, co dziecko ma położyć na biurku, krześle, w tornistrze lub w piórniku.
Prosić dziecko, żeby wydawało nam podobne polecenia.
Narysować kilka przyborów na ławce, krześle lub w tornistrze, a następnie podyktować cały
rysunek dziecku, które bez patrzenia stara się odtworzyć ten sam obrazek. Gdy dziecko
skończy rysować, porównujemy obrazki i możemy zamienić się rolami.
Otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 9 i wybrać jedną ławkę, nie mówiąc którą. Następnie
wymienić na głos wszystkie przedmioty, które się tam znajdują i poprosić dziecko, żeby
powiedziało, która to ławka. Zapytać dziecko, czego każdy z tych uczniów zapomniał.
Otworzyć słowniczek obrazkowy (Picture Dictionary) na stronie internetowej
www.oup.com/elt/youngtreetops i posłuchać wszystkich słów z rozdziału 1. Następnie
zagrać w gry utrwalające słownictwo z pierwszego rozdziału. 2018/2019

LIST DO RODZICÓW KLAS 3


Zapraszamy do korzystania z gier językowych, zabaw, ćwiczeń i innych materiałów, przygotowanych specjalnie dla dzieci uczących się z kursu Treetops. Wszystkie te zasoby zebraliśmy na stronie Treetops Funzone.

LIST DO RODZICÓW KLAS 2

Rozdział 2 Clothes (ss. 20-33)
 
Drodzy Rodzice / Opiekunowie

Rozpoczynamy rozdział 2. podręcznika pt. Clothes (Ubrania). Dzieci poznają w nim nazwy ubrań, kolorów oraz nazwy zawodów. Nauczą się też opisywać, co ktoś ma na sobie oraz zadawać pytania o to, kim ktoś jest, i udzielać odpowiedzi.

W tym rozdziale można:
·    poprosić dziecko o nazwanie ubrań, które ma w szafie, i ich kolorów;
·    zachęcić dziecko do opisania tego, co ma na sobie, przy pomocy zwrotu: I’m wearing...;
·    namówić dziecko do opisania ubioru osób przez nas narysowanych lub przedstawionych na zdjęciach w czasopismach przy pomocy zwrotu He / She’s wearing... (On / Ona ma na sobie...);
·    wykorzystać elementy wycięte ze s. 79 w Zeszycie ćwiczeń: układać różne ubrania na postaci i prosić dziecko, by je opisywało: He / She’s wearing... (On / Ona ma na sobie...);
·    poćwiczyć czytanie i pisanie i poznanych nazw ubrań (Zeszyt ćwiczeń s. 16);
·    poprosić dziecko o pokazanie i następnie wydawanie rodzicowi poleceń: Turn around! (Obróć się!), Pick up a pencil! (Podnieś ołówek!), Put down a pencil! (Odłóż ołówek!);
·    sprawdzić, czy dziecko dobrze pokolorowało rysunek w ćw. 1 s. 23 oraz bez błędu opisało rysunek w ćw. 2 s. 24;
·    zapytać, jakie zawody wykonują i w co są ubrani ludzie przedstawieni na zdjęciach w podręczniku na s. 32 i 33.

Miłej zabawy z angielskim!
Nauczyciel

LIST DO RODZICÓW KLAS 1

Rozdział 2 Liczby i kolory (Unit 2Numbers and colours) 
 
W rozdziale drugim dzieci uczą się liczyć od 1 do 5 oraz poznają

nazwy jesienn ych kolorów. Śpiewają piosenkę o żabich skokach (The five frog hop, s. 14) , o jesiennym dniu (It’s a windy day, s. 16) i o balonach (The balloon song, s. 18). Z żabami i skokamijest też związana przygoda Buda w historyjce Stepping stones(Kamienie ułatwiające przejście przez rzekę). Jako pracę plastyczną dzieci wykonują kolorowy latawiec -zakładkę. Podczas lekcji dotyczącej kształceniazintegrowanego poznają nazwy podstawowych figur geometrycznych (Shapes, s. 20 ), a podczas lekcji o kulturze (Culture, s. 21 ) dowiedzą się o święcie balonów, które odbywa się co roku w Wielkiej Brytanii.

Co można zrobić w domu?

Podnieść rękę, pokazać np. 4 palce i prosić dziecko, żeby powiedziałopo angielsku,ile palców widzi(How many?Ile?). Można też schować rękę za plecami i zachęcić dziecko, aby odgadło, ile palców pokazujemy.Pobawić się w „Ile fasolek w kubeczku?”. Do plastikowegokubeczka włożyć kilka fasolek (od 1 do 5) tak, żeby dziecko ich nie widziało. Przykryć kubeczek ręką i nim potrząsnąć, zachęcającdziecko, żeby odgadłoliczbę fasolek. Pobawić się w „Ile kroków do...”. Stajemy na środku pokoju i wymyślamy jakiś cel, np. okno, szafka itp. Pytamy dziecko, ile kroków potrzeba, żeby tam dojść. Sami też zgadujemy. Następnie razem podchodzimy do tego przedmiotu,wspólnie licząc kroki i sprawdzając, czyje

przewidywania były trafniejsze. Możemy urozmaicić zabawę, licząc małekroki (kroczki jeża)i duże kroki (kroki słonia). Zagrać w zabawę „Lądowanie samolotów”. Przygotować kilka papierowych samolotów i określić miejsce lądowania samolotów, może to być hula hop alborozłożony na ziemi ręcznik. Prosimy dziecko, aby podało liczbęsamolotów, które, jego zdaniem, wylądują na oznaczonym terenie.Następnie dziecko puszcza samoloty z linii startu i wspólniesprawdza my , czy przewidywania były trafne. Otworzyć podręcznikna stronie 1

4 i jeszcze raz policzyćkamienie. Następnie narysować na kartkach dużeliczby 1-5, rozłożyć je na podłodze i pobawić się w przechodzenieprzez rzekę po kamieniach z jednoczesnym liczeniem. Wspólnie pobawić się kredkami lub mazakami w kolorach, które dzieckopoznało na zajęciach. Położyć dwa lub trzy zestawy kredek przeddzieckiem i wymieniać różne kolory, prosząc, aby dzieckowskazało lub podniosło odpowiednią kredkę. Można też poprosić dziecko, aby ułożyło kredki w takiej kolejności, jaką podamy. Gdy dziecko zamknieoczy, możemy schować jedną lub więcej kredek i zapytać: What’s missing(Czego brakuje)?Poprosić dziecko, aby wskazywało lub wyszukiwałow mieszkaniu przedmioty w kolorze, który podamy, np . Find something red (Znajdź coś czerwonego). Możemy zagrać w kolorowe wyścigi. Wybieramy kolor i ustawiamy minutnik na jedną minutę. W tym czasie na wyścigi szukamy w domu przedmiotów

tego koloru. Wszystkie przynosimy na jedno miejsce. Gdy czas dobiegniekońca, liczymy, ktoznalazłnajwięcej przedmiotów.

Wykorzystać jakąkolwiek kolorowankę i dyktować dziecku, jak ją pokolorować. Potem zamieńmy się rolami. Wybrać się na jesienny spacer i zebrać bukiet z jesiennych liści. Policzyć je i określić ich kolory po angielsku. Wspólnie wysłuchać piosenek z rozdziału 2

z płyty CD lub ze stron y internetowej. Spróbować zaśpiewać je z pokazywaniem gestów razem z nagraniem karaoke.Można zachęcić dziecko, aby nauczyło nas je śpiewać. Obejrzeć ilustracje w książce na stronie 15 do historyjki Stepping stonesi poprosić dziecko, aby nam opowiedziało, co się wydarzyło.Wspólnie wysłuchać historyjki z płyty

CD. Możemy zatrzymywać płytę od czasu do czasu i prosić dziecko opowtórzenie usłyszanego wyrazu lub zdania. Gdy dziecko zna już historyjkę bardzo dobrze, możemy nawet zatrzymywać płytę i zachęcić dziecko, by wypowiadało kolejną kwestię.Pobawić się w kalambury na podstawie historyjki. Poprosić dziecko, aby odegrało jedną scenkę (jeden

obrazek) z historyjki, a my będziemy zgadywać, który to obrazek. Potem możemy zamienić się z dzieckiem rolami. Możemy poprosić dziecko, aby narysowało jeden dodatkowy rysunek do historyjki, np. co wydarzyło się wcześniej lub później. Poprosić dziecko, aby pokazało namwykonaną przez siebie zakładkę i nazwało po angielsku kolory, jakich użyło.Otworzyć słowniczek obrazkowy (Picture Dictionary) na stronieinternetowej www.oup.com/elt/youngtreetopsi posłuc hać wszystkich słów z rozdziału 2. Następnie zagrać w gryutrwalającesłownictwo z drugiego rozdziału.Obejrzeć na stronie 21 w podręcznikulekcję o kulturze i zapytać dziecko, co to za festiwal . Możemy wspólnie wyszukać internecie więcej zdjęć ze święta balonów , wpisując w wyszukiwarkę grafiki Google Bristol Balloon Festival. Oglądając zdjęcia, liczmy wspólnie balony i określajmy ich kolory.Zapytać o wykonany w klasie plakatna temat polskiego świętai obejrzeć go przy najbliższej okazji

                      LIST DO RODZICÓW KLAS 3

YOUNG TREETOPS 3

Zapraszamy do korzystania z gier językowych, zabaw, ćwiczeń i innych materiałów, przygotowanych specjalnie dla dzieci uczących się z kursu Treetops. Wszystkie te zasoby zebraliśmy na stronie Treetops Funzone.

 

LIST DO RODZICÓW KLAS 2

Rozdział 1 School (ss. 6-19)

Drodzy Rodzice / Opiekunowie
Przed nami następny rozdział podręcznika Super Sparks 2 pt. School (Szkoła). Dzieci powtórzą w nim i poznają nowe nazwy przyborów szkolnych, sprzętów w klasie i kolorów. Poznają też polecenia: Wstań! Usiądź! Ręka
w górę! Ręka w dół!
W tym rozdziale można:
·    poprosić dziecko o wyjęcie z plecaka i piórnika przyborów szkolnych i nazwanie ich, a także o podanie ich koloru
i liczby;
·    ułożyć przybory w różnych miejscach w pokoju i zadawać dziecku pytania o położenie: Where’s the (pen)?;
·    wykorzystać elementy wycięte ze s. 77 w Zeszycie ćwiczeń: kłaść je w różnych miejscach w klasie i zadawać dziecku pytania: Where’s the (book)?
·    poprosić dziecko o wydawanie poleceń rodzicowi: Sit down! (Usiądź!), Stand up! (Wstań!), Put your hand up! (Ręka w górę!), Put your hand down! (Ręka w dół!);
·    zachęcić dziecko, aby nauczyło rodzica pytać o samopoczucie: How are you? i odpowiadać: I’m fine;
·    namówić dziecko, aby opowiedziało, czego dowiedziało się o angielskiej szkole, pomagając sobie fotografiami ze strony 18 i 19;
·    poćwiczyć pisanie nazw przyborów szkolnych i kolorów w zwrotach typu A red pen;
·    sprawdzić, czy dziecko dobrze pokolorowało rysunek w ćw. 1 na s. 14 oraz bez błędu napisało pytania i odpowiedzi w ćw. 2 na tej samej stronie.

Życzę sukcesów!
Nauczyciel
LIST DO RODZICÓW KLAS 1
Rozdział wstępny (Welcome Unit)
W rozdziale wstępnym Welcome Unit dzieci zapoznają się z lasem Treetops oraz jego mieszkańcami:
parą elfów Holly i Budem oraz ich przyjaciółmi: Jeżem, Wiewiórką i Myszką oraz Wydrą. Dzieci
wykonują papierowe pacynki na palce przedstawiające głównych bohaterów książki. Słuchają też
historyjki o przygodzie nad rzeką oraz poznają dwie piosenki :The hello song i The goodbye song,
dzięki którym uczą się powitań i pożegnań.
Lista nowych słów i zwrotów:
Squirrel Wiewórka
Mouse Myszka
Hedgehog Jeż
Otter Wydra
Hello! Cześć
I’m … Nazywam się…
goodbye do widzenia
thank you dziękuję
Lista słów i zwrotów, które dzieci rozumieją lub na które reagują:

 What’s your name? Jak się nazywasz?
everyone wszyscy
Help! Pomocy!
look popatrz
come on no, dalej!
Co można zrobić w domu?
Zapytać dziecko, jak nazywają się bohaterowie kursu i poprosić, aby wskazało ich na
ilustracjach w książce.
Wspólnie obejrzeć na rozkładanych stronach na początku podręcznika, jak wygląda las
Treetops i kto w nim mieszka. Zastanowić się, jak może wyglądać życie codzienne
mieszkańców tego miejsca. Przyjrzeć się uważnie, z czego są zrobione przedmioty otaczające
naszych nowych przyjaciół, np. huśtawki lub mostek.
Poprosić dziecko, aby narysowało, jak jego zdaniem może wyglądać w środku dom w lesie
Treetops lub szkoła, do której chodzą Bud i Holly.

Poprosić dziecko, aby powiedziało hello lub goodbye, naśladując głosy nowych przyjaciół
(Buda, Holly, Jeża, Myszki lub Wiewiórki). Postarajmy się zgadnąć, kto się wita lub żegna
w ten sposób.
Wspólnie wysłuchać piosenek na powitanie i pożegnanie z płyty CD lub ze strony
internetowej. Spróbować zaśpiewać je razem z płytą, pokazując odpowiednie gesty. Można
zachęcić dziecko, aby nauczyło nas śpiewać poznane piosenki wraz z pokazywaniem.
Obejrzeć ilustracje w podręczniku na stronie 5 do historyjki o przygodzie nad rzeką. Poprosić
dziecko, aby nam opowiedziało, kto się tam znajduje i co się wydarzyło w lesie Treetops.
Można również zastanowić się wspólnie, co czują i widzą nasi bohaterowie, np. słyszą szum
liści, wieje wiatr, a obok widać kilka grzybów.
Wysłuchać historyjki z płyty CD. Możemy zatrzymywać płytę od czasu do czasu i prosić
dziecko o powtórzenie usłyszanego wyrazu lub zdania. Gdy dziecko zna już historyjkę bardzo
dobrze, możemy nawet zatrzymywać płytę i zachęcić je do odgadnięcia, co zaraz zostanie
powiedziane.
Korzystając z papierowych pacynek i rekwizytów takich jak parasolka, możemy wspólnie
z dzieckiem odegrać historyjkę, włączając w tle nagranie z płyty lub samemu naśladując głosy
bohaterów.
Pobawić się w kalambury na podstawie historyjki. Poprosić dziecko, aby odegrało jedną
scenkę (jeden obrazek) z historyjki, a my będziemy zgadywać, który to obrazek. Potem
możemy zamienić się rolami.
Pobawić się w grę pamięciową. Najpierw wspólnie przez 3 minuty dokładnie oglądać obrazki,
a następnie zamknąć książkę i zapytać dziecko, kogo widziało na 3 obrazku lub co się tam
działo. Gdy dziecko odpowie, otwieramy książkę i sprawdzamy, czy odpowiedź się zgadza.
Następnie zamieniamy się rolami.
Możemy poprosić dziecko, aby narysowało jeden dodatkowy rysunek do historyjki, np. co się
wydarzyło wcześniej lub później.
Aby utrwalić zwroty Hello i Goodbye, możemy się pobawić w zamykanie i otwieranie drzwi.
Za każdym razem wychodząc, mówimy Goodbye i machamy na do widzenia, a wchodząc,
mówimy Hello. Możemy również udać, że coś nam się myli i zamiast przy wychodzeniu
powiedzieć Goodbye, pomyłkowo mówimy Hello. Poprośmy dziecko, aby poprawiało nas za
każdym razem, gdy coś źle powiemy. Możemy się potem zamienić rolami.
Pobawić się misiami, lalkami, autkami, które chodzą lub jeżdżą po pokoju, spotykają się
i mówią sobie: Hello, a następnie się żegnają, mówiąc: Goodbye.
Obejrzeć rysunki na stronie 3 w zeszycie ćwiczeń i zgadywać, co mówią nasi przyjaciele.
Możemy również odegrać scenkę z jednego z obrazków i poprosić dziecko, aby odgadło,
która to scenka i co kto mówi.ROK SZKOLNY 2017/2018EASTER
Klasy 1,2 i 3 przygotowywały prace
na zbliżające się Święta Wielkanocne.
Powstały piękne karty z życzeniami i kolorowe obrazki.CZYTAMY I SŁUCHAMY
THE GINGERBREAD MAN
Klasa 1a i 1b wysłuchała opowiadania, które znają wszystkie angielskie dzieci: The Gingerbread Man.
Wszyscy słuchali z zadziwieniem, a następnie wykonali ilustracje do historii.


MY FIRST BOOK
Klasa 1a przygotowywała swoje pierwsze książki. Najpierw słuchaliśmy historyjki "My first day at school", a następnie uczniowie przygotowywali swoje books.PROJECT KIDSPEAK
W dniach 19-23 września naszą szkołę odwiedzili wolontariusze działający w organizacji AISEC. Tym razem byli to studenci: Beth z Kenii i Victor z Brazylii. Nasi goście prowadzili warsztaty językowo - kulturowe, w czasie których nie tylko opowiadali  o swoich krajach i pokazywali ciekawe miejsca, ale także wspólnie się z nami bawili - śpiewając piosenki z młodszymi dziećmi czy tańcząc kenijski taniec.LISTY DO RODZICÓW

                                      KLASY III
                            YOUNG TREETOPS 3

https://elt.oup.com/elt/students/images/interface/youngtreetops_level3_ban.gifZapraszamy do korzystania z gier językowych, zabaw, ćwiczeń i innych materiałów, przygotowanych specjalnie dla dzieci uczących się z kursu Treetops. Wszystkie te zasoby zebraliśmy na stronie Treetops Funzone.


KLASY II
                                SUPER SPARKS2
 Rozdział wstępny Hello again! (podręcznik ss. 2-5)
 
Drodzy Rodzice / Opiekunowie
Wasze dziecko rozpoczyna drugi rok nauki języka angielskiego z podręcznikiem Super Sparks. Podobnie jak
w zeszłym roku, będzie miało okazję wziąć udział w wielu zabawach i grach, nauczy się nowych piosenek i wierszyków. Będzie doskonalić rozumienie języka obcego i odgrywać historyjki. Nauczy się odczytywać pojedyncze słowa i „dymki” w historyjkach, a także pisać poprawnie wyrazy i proste zdania.

Państwa zainteresowanie lekcjami języka obcego okaże się bardzo pomocne dziecku w nauce. Warto regularnie pytać dziecko, co się podobało na angielskim, czy mogłoby nauczyć rodziców nowych słówek i zwrotów. Przy okazji wspólnego przeglądania podręcznika można zapytać o treść historyjki, poprosić o zaśpiewanie piosenki czy wyrecytowanie wierszyka. Nie zapominajmy również o sprawdzaniu zadań domowych, Słowniczka obrazkowego i powielonych stron, które dziecko dostaje na lekcji.

W rozdziale wstępnym pt.: Hello again!, dziecko przypomni sobie formy powitania i pożegnania, imiona bohaterów, liczebniki od 1 do 10, a także będzie miało okazję zapytać o imię i o wiek, przedstawić się i powiedzieć, ile ma lat.
Życzę sukcesów!
NauczycielRozdział 1 School (ss. 6-19)
 

Drodzy Rodzice / Opiekunowie
Przed nami następny rozdział podręcznika Super Sparks 2 pt. School (Szkoła). Dzieci powtórzą w nim i poznają nowe nazwy przyborów szkolnych, sprzętów w klasie i kolorów. Poznają też polecenia: Wstań! Usiądź! Ręka
w górę! Ręka w dół!

W tym rozdziale można:
·    poprosić dziecko o wyjęcie z plecaka i piórnika przyborów szkolnych i nazwanie ich, a także o podanie ich koloru
i liczby;
·    ułożyć przybory w różnych miejscach w pokoju i zadawać dziecku pytania o położenie: Where’s the (pen)?;
·    wykorzystać elementy wycięte ze s. 77 w Zeszycie ćwiczeń: kłaść je w różnych miejscach w klasie i zadawać dziecku pytania: Where’s the (book)?
·    poprosić dziecko o wydawanie poleceń rodzicowi: Sit down! (Usiądź!), Stand up! (Wstań!), Put your hand up! (Ręka w górę!), Put your hand down! (Ręka w dół!);
·    zachęcić dziecko, aby nauczyło rodzica pytać o samopoczucie: How are you? i odpowiadać: I’m fine;
·    namówić dziecko, aby opowiedziało, czego dowiedziało się o angielskiej szkole, pomagając sobie fotografiami ze strony 18 i 19;
·    poćwiczyć pisanie nazw przyborów szkolnych i kolorów w zwrotach typu A red pen;
·    sprawdzić, czy dziecko dobrze pokolorowało rysunek w ćw. 1 na s. 14 oraz bez błędu napisało pytania i odpowiedzi w ćw. 2 na tej samej stronie.

Życzę sukcesów!
Nauczyciel

                                      KLASY I
                          SUPER SPARKS 1
Oxford University Press English Language Teaching Student's Site 

Rozdział 1 How many apples (podręcznik ss. 6-19)

 

Drodzy Rodzice / OpiekunowieW rozdziale 1, zatytułowanym How many apples? (Ile jabłek?), dzieci poznają liczebniki od 1 do 6. Nauczą się też zadawać pytania How many...? (Ile...?). Poznają również nazwy owoców: bananas, pears i apples, a także będą umiały podać ich ilość. Dowiedzą się też, które owoce rosną na krzewach, a które – na drzewach (s. 16)Jeżeli chcą Państwo pomóc dziecku w opanowaniu tego materiału, można w domu wykonać wspólnie następujące ćwiczenia:

·    poprosić dziecko, aby policzyło od 1 do 6, a potem od 6 do 1;

·    poprosić, aby nazwało poznane owoce oraz podało ich ilość (s. 15);

·    porozmawiać o historyjkach: co się wydarzyło, jakie przygody mieli bohaterowie i poprosić, by dziecko nazwało te elementy na obrazkach, które potrafi (imiona bohaterów, owoce, może policzyć przedmioty: kredki i jabłka);

·    obejrzeć razem wersje animowane historyjek znajdujące się na płycie ucznia;

·    zachęcić dziecko, żeby nauczyło nas piosenki albo jednego z dwóch poznanych wierszyków, korzystając z płyty ucznia;

·    położyć na stole kilka jabłek, gruszek i bananów oraz poprosić, aby dziecko podało ich ilość i nazwę po angielsku;
·    przejrzeć ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń i zapytać, które z ćwiczeń w tym rozdziale najbardziej się dziecku podobało;
·    zajrzeć na stronę ze słowniczkiem obrazkowym (zeszyt ćwiczeń s. 13) i poprosić o nazwanie obrazków (alternatywnie, rodzice mówią słowa, a dziecko wskazuje odpowiednie obrazki);
·    samodzielnie wykonać karty do gry w memory (po dwie karty z takim samym obrazkiem) i zagrać z dzieckiem, aby utrwalić poznane wyrazy.

Powodzenia!
Nauczyciel
 Rozdział wstępny Hello! (podręcznik ss. 2-5)
 
Drodzy Rodzice / Opiekunowie

W rozdziale wstępnym, zatytułowanym Hello! (Cześć!), dzieci uczą się witać (Hello!) i żegnać (Goodbye!) po angielsku oraz pytać o imię i się przedstawiać (What’s your name? I’m…). Poznają też imiona bohaterów, których przygody będzie śledzić w kolejnych rozdziałach (historyjki Zabella! oraz Forest Tales).

Jeżeli chcą Państwo pomóc dziecku w opanowaniu tego materiału, można w domu wykonać wspólnie następujące ćwiczenia:
·    poprosić dziecko, aby wskazało bohaterów obu historyjek i powiedziało, jak się nazywają;
·    zachęcić dziecko, żeby przywitało się, a potem pożegnało z ulubioną zabawką pluszową lub lalką (Hello, Kubuś!, Goodbye, Kubuś!);
·    wypowiadać imiona bohaterów historyjek, a dziecko odnajduje ich na obrazkach i pokazuje palcem;
·    zapytać, która historyjka bardziej się dziecku podobała;
·    obejrzeć razem wersje animowane historyjek znajdujące się na płycie ucznia;
·    zachęcić dziecko, żeby nauczyło nas piosenki albo jednego z dwóch poznanych wierszyków, korzystając z płyty ucznia;
·    zapytać, które z ćwiczeń w tym rozdziale najbardziej się dziecku podobało.

Powodzenia!
Nauczyciel
 ROK SZKOLNY 2016/2017PORTFOLIO JĘZYKOWE
Od marca  klasy II S.P. rozpoczęły pracę z Europejskim Portfolio Językowym. Wszyscy uczniowie otrzymali bezpłatne egzemplarze dzięki współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji ORE.
 "Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci od 6 do 10 lat" jest indywidualnym zapisem procesu uczenia się, który umożliwia uczniowi zaprezentowanie umiejętności językowych i doświadczeń interkulturowych. Portfolio adresowane jest do dzieci szkół podstawowych. Jego celem jest wspieranie ucznia w zdobywaniu kompetencji różnojęzycznej oraz kształcenie refleksji na temat procesu uczenia się języków. „Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat" obejmuje poziomy biegłości językowej od A1 do B1 i dotyczy doświadczeń oraz umiejętności zarówno językowych, jak i interkulturowych dziecka we wszystkich znanych mu językach. Wykazy umiejętności w obrębie każdego poziomu są dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka w młodszym wieku szkolnym. Przewodnikiem dzieci po Europejskim portfolio językowym dla dzieci od 6 do 10 lat jest smok Europek. Ta sympatyczna postać wyjaśnia dzieciom, czym jest portfolio językowe i w jaki sposób się nim posługiwać. Pojawia się na wielu stronach i wprowadza dzieci w świat swoich doświadczeń językowych i kulturowych, zachęcając je do wykonywania kolejnych zadań.”


Praca z Europejskim portfolio językowym powinna przyczynić się do:

  • Poznania siebie jako osoby uczącej się.
  • Zdobycia wiary we własne możliwości.
  • Stopniowego opanowania umiejętności oceny swoich postępów w poznawaniu języków i kultur.
  • Refleksji nad własnymi sposobami uczenia się.
  • Zdobycia samodzielności w nauce języków oraz zdolności świadomego doskonalenia kompetencji językowej, komunikacyjnej, interkulturowej i różnokulturowej.

 Liczę na pilna pracę uczniów oraz zaangażowanie rodziców
Anna Gawrońska  
LISTY DO RODZICÓW

KLASY I
SUPER SPARKS 1


Rozdział 4 Red hair (podręcznik ss. 50-65)
 

Drodzy Rodzice / Opiekunowie

Rozpoczynamy kolejny rozdział, zatytułowany Red hair (Czerwone włosy), w którym dzieci poznają oprócz mówionej, również pisemną formę nazw części ciała (head = głowa, body = ciało, hands = ręce, feet = stopy, arms = ręce, legs = nogi) i twarzy (ears = uszy, hair = włosy, eyes = oczy, nose = nos, mouth = usta). Począwszy od tego rozdziału, będą stopniowo rozwijać umiejętność pisania i czytania, obok słuchania i mówienia, na których koncentrowały się dotychczasowe lekcje.
Dzieci poznają też nazwy zwierząt egzotycznych (penguin = pingwin, monkey = małpa, elephant = słoń, Kangarco = kangur) i ich części ciała (feet = stopy, back = grzbiet, tail = ogon, pouch = torba (u kangura)).

Aby pomóc dziecku, mogą Państwo:
·    poprosić je o pokazanie i nazwanie części ciała i twarzy: u siebie, u rodziców, na rysunku, zdjęciu lub u lalki;
·    zachęcić je do przeczytania i wskazania nowych słów w książce (ss. 51 i 55);
·    porozmawiać o historyjkach: co się wydarzyło, jakie przygody mieli bohaterowie, i poprosić, by dziecko nazwało te elementy na obrazkach, które potrafi (imiona bohaterów, nazwy części twarzy rzeźby i potwora);
·    obejrzeć razem wersje animowane historyjek znajdujące się na płycie ucznia;
·    pobawić się w rysowanie i opisywanie potworów (np. It’s got green hair. It’s got three eyes);
·    pobawić się w dyktando rysunkowe (opisujemy potwora, dziecko go rysuje, potem zamieniamy się rolami);
·    zachęcić dziecko, żeby nauczyło nas piosenki albo jednego z wierszyków, korzystając z płyty ucznia;
·    przejrzeć ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń i zapytać, które najbardziej się dziecku podobało;
·    zajrzeć na stronę ze słowniczkiem obrazkowym (zeszyt ćwiczeń s. 37) i poprosić o nazwanie obrazków (alternatywnie, rodzice mówią słowa, a dziecko wskazuje odpowiednie obrazki);
·    samodzielnie wykonać karty do gry w memory (po dwie karty z takim samym obrazkiem) i zagrać z dzieckiem, aby utrwalić poznane wyrazy.

Życzę powodzenia!
NauczycielKLASY II
SUPER SPARKS 2

Rozdział 4 Food (ss. 48-61)
 
Drodzy Rodzice / Opiekunowie

W rozdziale 4. pt. Food (Jedzenie) podręcznika dzieci poznają kolejne nazwy produktów spożywczych oraz nauczą się pytać o upodobania kulinarne i odpowiadać na pytanie co lubią, a czego nie lubią jeść.

 Warto:
·    poprosić dziecko, aby nazwało rzeczy do jedzenia, które są w domu, i wypowiedziało się, które z nich lubi
(I like...), a których nie lubi jeść (I don’t like...);
·    nakłonić, aby dziecko przeprowadziło ankietę z rodzicami, pytając ich, co lubią jeść (Do you like..?), oczekując przy każdym pytaniu odpowiedzi Yes! (Tak!) albo No! (Nie!);
·    poćwiczyć z dzieckiem pisownię nazw produktów spożywczych, zachęcając, aby przepisało je (np. do własnego słowniczka obrazkowego); można też ułożyć anagramy (zmienić kolejność liter w wyrazie) i poprosić, aby dziecko ułożyło je w odpowiedniej kolejności;
·    zachęcić podczas posiłku, aby dziecko poprosiło rodziców o podanie jakiejś rzeczy do jedzenia, używając pytania: Can I have some...?;
·    pobawić się w restaurację: ułożyć menu i wcielić się w role gościa i kelnera, odgrywając scenki podobne do tej na s. 51 w podręczniku;
·    zapytać dziecko, jak nazywają się po angielsku potrawy przedstawione na zdjęciach na s. 60 i 61;
·    poprosić o zaśpiewanie tradycyjnej angielskiej piosenki Five current buns (tekst znajduje się na s. 61); można jej także posłuchać i zaśpiewać wraz z nagraniem umieszczonym na stronie internetowej Sparks Fun Zone.

Życzę wielu ciekawych pomysłów z angielskim!
NauczycielKLASY III
SUPER SPARKS 3
Rozdział 4: Shopping (ss. 48-61)
 
Drodzy Rodzice / Opiekunowie

W tym rozdziale (Shopping – Zakupy) dzieci nauczą się robić zakupy, używając angielskich pieniędzy
i posługując się angielskimi nazwami produktów i sklepów. Przy tej okazji będą pytać o ceny różnych produktów
i podawać je. Będą bawiły się też w sklep po angielsku. Kolejną ważną umiejętnością, jaką dzieci przyswajają w tym rozdziale, jest utrwalenie liczebników i nauka liczenia do stu.

Aby pomóc dziecku lepiej opanować poznane słownictwo i zwroty, można:
·    zachęcić, aby wymieniło wszystkie poznane nazwy sklepów;
·    poprosić, aby wymieniło nazwy sklepów, które znajdują się w okolicy;
·    podczas robienia zakupów w sklepie samoobsługowym poprosić dziecko, by odczytywało ceny po angielsku;
·    poprosić, aby policzyły od 1 do 100 i od 100 do 1, a potem dziesiątkami;
·    razem wyciąć z kartonu monety z różnymi nominałami, przygotować szyld określający rodzaj sklepu np. piśmienniczy, przygotować kilka przedmiotów i odegrać wspólnie scenkę w sklepie (s. 50). Sklepy można zmieniać, dopóki zabawa się nie znudzi; elementy przydatne do odgrywania scenek można wyciąć ze s. 83 w Zeszycie ćwiczeń;
·    poprosić dziecko, aby zaśpiewało piosenkę (s. 55) i spróbowało nauczyć rodziców. Można skorzystać z płyty audio dołączonej do podręcznika (ścieżka 2.31) lub ze strony internetowej Sparks Fun Zone;
·    poprosić dziecko, by opisało zdjęcia na s. 60 i 61, używając jak najwięcej angielskich określeń.

Życzę sukcesów!
Nauczyciel

LISTY DO RODZICÓW 

KLASY I 
Rozdział 3 Ten books (podręcznik ss. 36-49)

Drodzy Rodzice / Opiekunowie
Rozdział 3. zatytułowany jest Ten books (Dziesięć książek) i dzieci nauczą się z niego nazw przyborów szkolnych (a book = książka, a ruler = linijka, a pencil = ołówek, a rubber = gumka, a pen = długopis, a pencil case = piórnik, a school bag = tornister, a copy book = zeszyt, a crayon = kredka, a pencil sharpener = temperówka) oraz nowych liczebników (7-10). Kończąc ten rozdział, będą więc umiały liczyć od 1 do 10 oraz nazwać przybory szkolne, których używają w czasie lekcji i w domu.
Rodzice mogą pomóc opanować nowe słownictwo w następujący sposób:
·    poprosić dziecko, aby wyjęło z tornistra i nazwało po angielsku swoje przybory szkolne, potem może je policzyć i podać ich kolory, np. It’s a red crayon; four pencils;
·    zachęcić do pokazania, jak umie liczyć od 1 do 10 i od 10 do 1;
·    narysować dziecku palcem na plecach cyfrę i poprosić, aby zgadło, jaka to cyfra (po angielsku);
·    pobawić się w układanie z przyborów lub rysowanie ciągów logicznych (zob. podręcznik s. 46);
·    porozmawiać o historyjkach: co się wydarzyło, jakie przygody mieli bohaterowie, i poprosić, by dziecko nazwało te elementy na obrazkach, które potrafi (imiona bohaterów, nazwy przyborów, ich liczba i kolory);
·    obejrzeć razem wersje animowane historyjek znajdujące się na płycie ucznia;
·    zachęcić dziecko, żeby nauczyło nas piosenki albo jednego z wierszyków, korzystając z płyty ucznia;
·    przejrzeć ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń i zapytać, które najbardziej się dziecku podobało;
·    zajrzeć na stronę ze słowniczkiem obrazkowym (zeszyt ćwiczeń s. 29) i poprosić o nazwanie obrazków (alternatywnie, rodzice mówią słowa, a dziecko wskazuje odpowiednie obrazki);
·    samodzielnie wykonać karty do gry w memory (po dwie karty z takim samym obrazkiem) i zagrać z dzieckiem, aby utrwalić poznane wyrazy.
Życzę powodzenia!
Nauczyciel

KLASY II
Rozdział 3 At home (ss. 34-47)

Drodzy Rodzice / Opiekunowie
W rozdziale, który właśnie rozpoczynamy pt. At home (W domu), dzieci przypomną sobie poznane wcześniej nazwy członków rodziny i pomieszczeń w domu oraz nauczą się nowych określeń. Będą także zadawać pytania, gdzie znajdują się domownicy.
-zachęcić dziecko do nazwania po angielsku członków swojej rodziny (np. na rodzinnych zdjęciach);
-poćwiczyć pisanie nazw członków rodziny w zeszycie lub w Słowniczku obrazkowym (Zeszyt ćwiczeń s. 35);
-sprawdzić, czy dziecko poprawnie podpisało pomieszczenia (Zeszyt ćwiczeń ćw. 1 s. 28);
-pobawić się wyciętymi ze s. 81 w Zeszycie ćwiczeń postaciami członków rodziny: można je na zmianę umieszczać w różnych pomieszczeniach i pytać, gdzie ta osoba się znajduje (Where’s…?).
-namówić dziecko do narysowania swojego drzewa genealogicznego i podpisania osób;
-zobaczyć, czy dziecko poprawnie napisało zdania opisujące różnice między dwoma rysunkami (Zeszyt ćwiczeń ćw.1, s. 30);
-poprosić, aby dziecko wydawało rodzicom polecenia po angielsku: Zamknij oczy! Otwórz oczy! Policz do 10!
-zapytać, czego dowiedziało się o Pałacu Buckingham: kto tam mieszka, co tam się odbywa, kto go pilnuje.
Trzymam kciuki!
Nauczyciel

KLASY III
Rozdział 3: In the park (ss. 32-47)
Drodzy Rodzice / Opiekunowie
W rozdziale 3 (In the park) głównym tematem jest zabawa w parku. Dzieci uczą się opisywać to, co się w danej chwili dzieje, np. co robią dzieci na obrazku. W języku angielskim używamy wtedy formy ciągłej czasownika, dodając do formy bezokolicznika końcówkę -ing. Dzieci szybko przyswajają sobie tę zasadę. Ponadto nauczą się określać pogodę i pytać o nią.
Mogą Państwo pomóc dziecku przyswoić nowy materiał na wiele sposobów:
·    poprosić, aby opisało jeden z obrazków w tym rozdziale, nazywając czynności, które wykonują bohaterowie;
·    pobawić się w kalambury: jedna osoba udaje, że wykonuje jedną z czynności, których nazwy pojawiają się w tym rozdziale, a druga zgaduje, co to za czynność, mówiąc: playing tennis;
·    tę zabawę można uatrakcyjnić, wycinając karty ze s. 81 w Zeszycie ćwiczeń i losując je; należy przedstawić gestami czynność zilustrowaną na karcie.
·    poprosić, aby kilka dni z rzędu dziecko mówiło nam, jaka jest pogoda, może również zrobić tabelkę z datami
i wpisywać wyrażenia np. It’s sunny oraz rysować odpowiedni symbol; 
·    obejrzeć prognozę pogody w telewizji anglojęzycznej;
·    zapytać, jaki sposób spędzania wolnego czasu, spośród pokazanych na ilustracji na s. 37, najbardziej się dziecku podoba, i poprosić, by powiedziało, co kto robi;
·    zagrać w grę Zabadoo says, używając poznanych w tym rozdziale poleceń: Sing! (Śpiewaj!), Dance! (Tańcz!) i Whistle! (Zagwiżdż!);
·    poprosić dziecko, by opisało, co przedstawiają zdjęcia na s. 46 i 47, używając jak najwięcej angielskich określeń.
Powodzenia!
Nauczyciel


WYNIKI KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III


KLASY I 
"My schoolbag"
I miejsce – Maria Adamowicz 1c
                   Ola Pawlik-Płaza 1c
II miejsce – Tomek Misiak 1f
III miejsce – Kajetan Kiwerski 1c
WYRÓŻNIENIA
1.Maciek Pawlak 1d
2.Jaś Tryniszewski 1c
3.Józio Denidziuk 1c
4.Marek Majsterek 1c
5.Natalia Marchwińska 1c
6.Mieszko Stasz 1d
7.Justyna Czyżowicz 1d
8.Tosia Janowska 1c
9.Zosia Rakowska 1e
10.Karolina Korzeniewska 1b
11.Zosia Zalewska 1d
12.Natalia Rzechółko 1b
13.Kacper Pydzik 1c
14.Kacper Dziurla 1e
15.Edyta Kowalska 1c
16.Natalia Mrukiewicz 1b
17.Julita Gawron 1c
18.Asia Stefańska 1c
19.Amelia Jeznak 1b
20.Ola Skwarczyńska 1e
21.Gabrysia Skwarczyńska 1e
22.Wiktor Buczek 1d
23.Nicole Gurdała 1f
24.Samanta Gruchal 1a

KLASY II
"The Great Britain"
I miejsce – Mateusz Rybarczyk 2b
II miejsce – Jan Borowski 2d
                    Maria Przestasz 2d
III miejsce – Wiktoria Tryc 2b
WYRÓŻNIENIA
1.Gabrysia Opalińska 2d
2.Maurycy Gasiul 2b
3.Michał Łączyński 2d
4.Michał Peterek 2a
5.Krystian Zgódka 2b
6. Monika Szymczak 2c
7.Zuzia Pawlak 2a
8.Maria Przystasz 2d
9.Małgosia Parzydeł 2b
10.Kacper Porębski 2e
11.Bartek Rolek 2b
12.Julia Rybak 2d
13.Julia Olszewska 2c
14.Ola Pasoń 2d
15.Jas Sot 2a
16.Karolina Frontczak 2d
17.Antosia Brzozowska 2c
18.Szymon Łezka 2d
19.Wiktoria Pruśniewska 2a
20.Adam Zub 2a
21.Huber Pilaszek 2c
22.Julia Surmaczyńska 2c
23.Julian Miros 2b
24.Małgosia Szczytyńska 2d
25.Mikołaj Brzozowski 2c


KLASY III
 "My dream house"
I miejsce – Dominika Ścibiorek 3d
II miejsce – Kinga Larenta 3a
III miejsce – Małgosia Brylińska 3e
                     Wiktoria Rzeźnicka 3a
WYRÓŻNIENIA
1.Martyna Dobczyńska 3e
2.Nicola Wróbel 3b
3.Zuzia Łojszczyk 3a
4.Julia Mańkowska 3b
5.Magda Tchórzewska 3d
6.Maya Muzyczek 3a
7.Bartek Pasoń 3c
8.Karina Ogorzelec 3e
9.Michał Chomiak 3a
10.Ola Wytrykus 3e
11.Piotr Kurek 3e
12.Darek Górniak 3b
13.Patrycja Tryc 3b
14.Ola Tomaszewska 3e
15.Maja Kalisz 3e

 CONGRATULATION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

LIST DO RODZICÓW KLAS III

Rozdział 2: Our house (ss. 20-31)
 
Drodzy Rodzice / Opiekunowie

Tematem rozdziału 2. pt. Our house jest dom. W podręczniku Super Sparks 2 dzieci poznały nazwy pomieszczeń, a teraz będą je powtarzać i uczyć się, jak nazywać różne sprzęty i przedmioty w domu. W tym rozdziale nauczą się zadawać pytania o to, gdzie się coś znajduje i odpowiadać na nie. W lekcji Culture Corner będą miały okazję obejrzeć zdjęcia niezwykłych domów z różnych stron świata i porozmawiać o nich.

Aby utrwalić materiał z podręcznika w domu, warto:
·    poprosić dziecko, aby przeszło się z nami po domu i nazwało jak największą ilość przedmiotów po angielsku;
·    zachęcić, aby przygotowało karteczki z nazwami i pozawieszać je np. na lodówce, wannie, krześle;
·    poprosić dziecko, by opisało swój pokój, używając zwrotu There is…;
·    sprawdzić, czy poprawnie napisało zdania w ćw. 1 na s. 24 w Zeszycie ćwiczeń;
·    zapytać, czy potrafi zadać pytanie po angielsku, np.: Gdzie jest torba? (Where’s the bag?) i odpowiedzieć pełnym zdaniem, np.: Jest pod łóżkiem (It’s under the bed);
·    wyciąć elementy ze s. 79 w Zeszycie ćwiczeń, a potem układać przedmioty i zwierzęta w różnych miejscach w pokoju i poprosić dziecko, by opisało pokój: There’s a guitarThere are monkeys…; należy zwrócić dziecku uwagę, że niektórych przedmiotów jest kilka, wówczas należy użyć zwrotu w liczbie mnogiej (There are), gitara zaś jest jedna (There is);
·    poprosić, by dziecko opisało po angielsku niezwykłe domy przedstawione na s. 32 i 33 w podręczniku.

Miłej nauki,
Nauczyciel

 

 LIST DO RODZICÓW KLAS II


Rozdział 2 Clothes (ss. 20-33)
 
Drodzy Rodzice / Opiekunowie

Rozpoczynamy rozdział 2. podręcznika pt. Clothes (Ubrania). Dzieci poznają w nim nazwy ubrań, kolorów oraz nazwy zawodów. Nauczą się też opisywać, co ktoś ma na sobie oraz zadawać pytania o to, kim ktoś jest, i udzielać odpowiedzi.

W tym rozdziale można:
·    poprosić dziecko o nazwanie ubrań, które ma w szafie, i ich kolorów;
·    zachęcić dziecko do opisania tego, co ma na sobie, przy pomocy zwrotu: I’m wearing...;
·    namówić dziecko do opisania ubioru osób przez nas narysowanych lub przedstawionych na zdjęciach w czasopismach przy pomocy zwrotu He / She’s wearing... (On / Ona ma na sobie...);
·    wykorzystać elementy wycięte ze s. 79 w Zeszycie ćwiczeń: układać różne ubrania na postaci i prosić dziecko, by je opisywało: He / She’s wearing... (On / Ona ma na sobie...);
·    poćwiczyć czytanie i pisanie i poznanych nazw ubrań (Zeszyt ćwiczeń s. 16);
·    poprosić dziecko o pokazanie i następnie wydawanie rodzicowi poleceń: Turn around! (Obróć się!), Pick up a pencil! (Podnieś ołówek!), Put down a pencil! (Odłóż ołówek!);
·    sprawdzić, czy dziecko dobrze pokolorowało rysunek w ćw. 1 s. 23 oraz bez błędu opisało rysunek w ćw. 2 s. 24;
·    zapytać, jakie zawody wykonują i w co są ubrani ludzie przedstawieni na zdjęciach w podręczniku na s. 32 i 33.

Miłej zabawy z angielskim!
Nauczyciel

 

LIST DO RODZICÓW KLAS I

Rozdział 2 Blue paint (podręcznik ss. 20-35)
 

Drodzy Rodzice / Opiekunowie

Przed nami rozdział drugi pt. Blue paint (Niebieska farba). W tym rozdziale dzieci nauczą się nazywać kolory. Poznają trzy barwy podstawowe (blue, yellow, red) i przypomną sobie, jak z nich powstają barwy pochodne (orange, purple, green). Będą odpowiadać na pytania o kolor What colour is it? (Jaki to kolor?): It’s... (To jest...).
Drugim zestawem słów, wprowadzonym w tym rozdziale, są zabawki: a doll (lalka), a ball (piłka), a car (samochodzik), a kite (latawiec), a teddy (miś), a train (kolejka). Dzieci będą pytać i odpowiadać na pytanie: What’s this? (Co to jest?) oraz podawać kolor poznanych zabawek.

Rodzice mogą pomóc w utrwaleniu nowego materiału w następujący sposób:
·    zachęcić dziecko, aby wymieniło poznane kolory;
·    poprosić, aby dziecko nazwało kolory przedmiotów, które się wokół niego znajdują, np.: na biurku, na stole, w pokoju;
·    zapytać, czy ma w domu te zabawki, których nazwy poznało po angielsku, i poprosić o nazwanie ich i podanie koloru;
·    zapytać o kolory tęczy i poprosić o zaśpiewanie piosenki o tęczy (s. 30);
·    porozmawiać o historyjkach: co się wydarzyło, jakie przygody mieli bohaterowie, i poprosić, by dziecko nazwało te elementy na obrazkach, które potrafi (imiona bohaterów, kolory farb, latawiec);
·    obejrzeć razem wersje animowane historyjek znajdujące się na płycie ucznia;
·    zachęcić dziecko, żeby nauczyło nas piosenki albo jednego z wierszyków, korzystając z płyty ucznia;
·    przejrzeć ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń i zapytać, które najbardziej się dziecku podobało;
·    zajrzeć na stronę ze słowniczkiem obrazkowym (zeszyt ćwiczeń s. 21) i poprosić o nazwanie obrazków (alternatywnie, rodzice mówią słowa, a dziecko wskazuje odpowiednie obrazki);
·    samodzielnie wykonać karty do gry w memory (po dwie karty z takim samym obrazkiem) i zagrać z dzieckiem, aby utrwalić poznane wyrazy.
·    sprawdzić w zeszycie pracę domową z mieszania barw i poprosić, aby dziecko odczytało barwy;
·    można razem mieszać farby i prosić o nazwanie powstałych kolorów.

Miłej zabawy!
Nauczyciel

Insta.Ling

Podsumowanie pierwszego miesiąca z programem wypadło wspaniale.  VERY GOOD    Liczę na was moi drodzy uczniowie. Wiem, że pilnie pracujecie i w kolejnych miesiącach, szóstki zdobędzie  jeszcze więcej osób. A przede wszystkim poznacie jeszcze więcej nowych słów.
W miesiącu październiku, 6 za swoja ciężką prace z programem otrzymują:

KLASA 3A
CHOMIAK MICHAŁ
 DWOJAK JAKUB
 GAWLIK KACPER
 HOŁOWIEŃKO EWA
 KORCZ BARTOSZ
 LIS JAN
 LIS PAWEŁ
 LISOWSKA OLIWIA
 MUZYCZEK MAYA

KLASA 3B
 FRĄCKIEWICZ MAŁGOSIA
 GĄSIOREK OLIWIA
LARENTA KINGA
 SIONEK ALA
 STEFAŃSKA KAROLINA
 TRYC PATRYCJA

KLASA 3C
 BARTOSZEK MELANIA
 KIELISZEK KACPER
 KIERUŃCZAK WERONIKA
 ŁAWNICZAK MATEUSZ
 NAROŻNICKA WERONIKA
 PASOŃ BARTOSZ
 PRZYGODA DANIEL
 SOBCZAK ZOFIA
 STYŚ ALEKSANDER
 WOJTAŚ ANIA
 WOŹNIAK JULIA
 ZAWADZKA KLAUDIA

KLASA 3D
 KAZANOWSKI DOMINIK
 TCHÓRZEWSKA MAGDA

KLASA 3E
 ANDRZEJCZAK MAJA
 BRYLIŃSKA MAŁGOSIA
 DOBCZYŃSKA MARTYNA
 KUREK PIOTR
 REDLIŃSKA WIKTORIA
 STELMASZCZYK NICOLA


CONGRATULATION  !!!!!


Język angielski w naszej szkoleNajmłodsi uczniowie naszej szkoły zaczynają prowadzić
zeszyty do języka angielskiego od kl.2.
Muszą przygotować specjalną pierwszą stronę.
Piszą tam swoje imię oraz wklejają lub rysują siebie.
A oto efekty ich zmagań:


KLASA 2C

 
  

KLASA 2B

KLASA 2D